Cart - $0.00

Holster Size Chart

Manufacturer Barrel Length Holster Size
ATM
Backup.45 3″ TG260B06
1911 .45 5” TG260B28
Auto Ordnance
1911 A1 45ACP 5” TG260B28
Beretta
Cheetah / 84 4” TG260B20
Tomcat 2.4” TG260B06
92 Series (92FS) 9mm & .40 S&W 4.9” TG260B20
96 9mm & .40 S&W  4.3” TG260B14
900S 9mm & .40 S&W 3.5” TG260B20
96G 9mm & .40 S&W 4.7” TG260B14
Vertec 9mm M9 4.92” TG260B14
Storm PX4 Subcompact 9mm & .40 3” TG260B20
Storm Px4 Type F 9mm & .40 4” TG260B20
Storm PX4 Full Size 4.6” TG260B20
Nani TG260B12
Cub TG273BL
Bersa
Thunder Pro 9mm, 40 4” TG260B20
Thunder 9, 40 & 45 UC Pro 4” TG260B20
Thunder .380, Combat, Plus 3.5” TG260B12
BP9, BP40 3.3” – TG260B16
Browning
Pro 9 9mm 4” TG260B20
Hi Power 4.75” TG260B14
Mark lll 4.75” TG260B14
BDA 4.4” TG260B20
Buckmark TG260B28
Baby Browning TG273L
Charter Arms
Bulldog Pug .44 Special 2” TG262B04
Undercover .38 Special 2” TG262B04
Pathfinder 2” TG262B04
Targer MagPug .357 & .44 4”
Colt
1911 .45 5” TG260B28
Mustang .380 2.75” TG260B06
Detective Special .38 2” TG262B04
King Cobra .357 .38 4”
Python .38 4”
Commander 4.25” TG260B28
Government 5” TG260B28
officer 3.5” TG260B14
Defender 3” TG260B14
New Agent 3” TG260B14
CZ
CZ 85 9mm 3.9” TG260B20
CZ 75 Compact 9mm 3.9” TG260B20
CZ 83 .380 3.8” TG260B20
P07 Duty TG260B20
Diamondback
DB9 3″ TG260B12
FN
FNP 9mm & .40 TG260B20
FNP .45 TG260B20
FNX TG260B20
FN 5-7 4.75” TG260B22
Hi Power 9mm & .40 4.75” TG260B20
Glock
17, 22, 31, 33 4.9” TG260B20
19, 23, 32, 25, 38 4” TG260B18
20, 21 4.6″ TG260B20
26, 27, 39, 28 3.46” TG260B16
29, 30, 36 3.78″ TG260B20
42 TG260B06
43 TG260B14
H&K
H&K 45 4.53″ TG260B22
USP 45 4.41″ TG260B22
H&K USP 9MM & .40 4.25” TG260B22
H&K USP Compact 9mm, 40 & 45 3.58” TG260B20
H&K P7 4.13″ TG260B12
P30 TG260B20
P2000 3.6″ TG260B20
Hi Point
C9.40 4.5″ TG260B22
380 TG260B20
45 TG260B22
Iver Johnson
9mm Double Action 3″ TG262B08
Kahr
CW,CM,PM TG260B14
P380 2.53″ TG260B06
Kel-Tec
PF-9 9mm 3.1″ TG260B06
P-11 9mm 3.1″ TG260B06
P-32 .32 2.68″ TG260B06
P-3AT .380 2.76″ TG260B06
PMR-30 – TG260B28
Kimber
CDP II Ultra .45 3″ TG262B08
CPD II Compact .45 4″ TG260B28
CPD II Pro .45 4″ TG260B28
CDP II Custom .45 5″ TG260B28
Eclipse II Series 3″ 3″ TG260B14
Eclipse II Series 4″ 4″ TG260B28
Eclipse II Series 5″ 5″ TG260B28
Solo 2.7″ –
Llama
.380 Auto .380 3 11/16 TG260B00
IX-D Compact .45 4.25″ TG260B28
IX-D Government .45 5 1/8″ TG260B28
Magnum Research ( Desert Eagle)
Desert Eagle 50 AE
Baby Eagle 9mm & .40 4.72″ TG260B20
Baby Eagle II .45 TG260B20
Makarov
.380 Auto TG260B12
Mitchell Arms
Gold Series .45 5″ TG260B28
Alpha .45 5″ TG260B28
Guardian II .38 4″
Titan MK II .45 4″
North American Arms
Black Widow Rev 2″ TG262B04
Davis D-Series Derringer 2.4″ TG273BL
Fits small derringers with 1-5/8″ barrel and small auto’s 1-5/8″ TG273BM
Fits the North American Arms .22 derringer with 1″ to 1-1/4″ barrel. 1″ to 1-1/4″ TG273BS
Para-Ordnance
PXT 1911 .45 3.5″ TG260B14
PXT 1911 .45 4.25″ TG260B28
PXT 1911 .45 5″ TG260B28
PDA, Warthog, Hawg, Carry,
Companion, LTC Tactical
Rossi
68 .38 2″ TG262B04
68 .38 3″ TG262B08
M88 .38  2″ TG262B04
M88 .38 3″ TG262B08
R35102 .38  2″ TG262B04
R35102 .38 3″ TG262B08
851 .38 4″
971.357 .38 2.5″ TG262B08
971.357 .38 4″
720. 44 S&W 3″ TG262B08
Lady Rossi .38 2″ TG262B04
Lady Rossi .38 3″ TG262B08
Ruger
P85
P89 4.5″ TG260B20
P90 4.5″ TG260B20
P94 4.25″ TG260B20
P95 3.9″ TG260B20
P97 TG260B20
P345 .45ACP TG260B20
LCP.380 TG260B06
LC9 TG226016
SR9,SR40,SR9c TG260B20
SR45 TG260B26
SR22 TG260B16
LCR .38 1.875″ TG262B04
SP101 .357
GP100 .357 4″
GP100 .357 3″ TG262B08
Alaskan .44 2.5″
Alaskan .45 2.5″
Blackhawk 4-5/8″
Mark III TG260B28
SAR Arms
B6P 4.5″ TG260B20
B6PC 3.8″ TG260B16
SCCY
CPX-9mm TG26014
Sig Sauer
P220 Full size & Compact
P226, P228. P229,P239,P225,P250, SP2022
P232, P290 TG260B12
P220, P345
P238, P938 TG260B06
1911. 45 5″ TG260B28
P250 TG260B26
Smith & Wesson
M&P Shield TG260B14
M&P 9, 40, 357 4.25″ TG260B20
M&P 9C, 40c, 357C 3.5″ TG260B20
M&P 9L and Pro Series 5″
M&P 45 Compact .45 4″ TG260B20
M&P 45 Full size .45 4.5″ TG260B20
M&P 340, 360
9VE, 40VE, (Sigma Series) TG260B20
360PD 2″ TG262B04
310, 357, 325, 327, 329
317, 637, 642 1.87″
60 2.125″
60 3″ TG262B08
10, 568, 64, 67, 617, 620, 686, 4″
686 2.5″
627, 629, Large Frame 4″                                 –
638, 642, 649, 442 2″ TG262B04
3913 TG260B20
6904 TG260B20
Bodyguard .380 Auto TG260B06
Bodyguard .38 Revolver TG262B04
CS9 TG260B14
Springfield Armory
1911-A1.45 4″ TG260B28
1911-A1.45 5″ TG260B28
EMP Micro Compact  3″
XD Sub-Compact 3″ TG260B20
XD Compact and Service Model 4″ TG260B20
XD Full size 5″ TG260B20
XDM 4.5 4.5″ TG260B20
XDM 3.8 3.7″ TG260B20
XD Single Stack .45 3.3″ TG260B20
XDS TG260B14
Star
M40 .40 3.39″ TG260B20
M43 9mm 3.39″ TG260B20
M45 .45 3.6″ TG260B20
Ultra Star 9mm   3.57″ TG260B20
Taurus
1911 Standard Frame .45ACP 5″ TG260B28
738 TCP .380
PT 24/7 OSS Long Slide 9 & .40 5.25″ TG260B34
24/7 Pro 9mm 4″ TG260B20
24/7 Pro 9 BPC 3.3″ TG260B20
PT 111 Millennium Pro Compact 9mm 3.25″ TG260B16
PT 140 Millennium Pro Compact ,40 3.25″ TG260B20
PT 145 Millennium Pro Compact .45 3.25″ TG260B14
PT 132 Millennium Pro Compact .32 3.25″ TG260B14
PT 138 Millennium Pro Compact .380 3.25″ TG260B14
PT 745 Millennium Pro Sub Compact .45 3.25″ TG260B20
PT 709 “Slim” Compact 9mm 3″ TG260B14
PT 92 Large Frame 9mm 5″ TG260B34
PT 99 Large Frame 9mm 5″ TG260B34
PT 100 Large Frame .40 5″ TG260B34
PT 101 Large Frame .40 5″ TG260B34
PT 38 S Med Frame .38 4.25″ TG260B20
PT 940 Med Frame .40 3.625″ TG260B20
PT 58 Med. Frame .380  3.25″ TG260B14
PT 911 Med. Frame 9mm 4″ TG260B20
PT 909 Med Frame 9mm 3.25″ TG260B20
The Judge .45/410 Public Defender  2.5″ TG262B30
The Judge .45/410  3″ TG262B30
The Judge .45/410 4″  TG262B40
85 Small Frame .38 2″ TG262B04
85 Small Frame .38 3″ TG262B08
PT 945 .45 4.25″ TG260B20
605 Small Frame Rev .357 3″ TG262B08
650 Small Frame Rev.357  2″ TG262B04
94 Small Frame Rev .22  2″ TG262B04
731 Small Frame Rev .22  2″ TG262B04
90 Small Frame Rev 9mm  2″ TG262B04
650 CIA Rev .357 TG262B08
851 Small Frame Rev .38  2″ TG262B04
651 Small Frame Rev .357  2″ TG262B04
82 Med. Frame Rev .38 TG262B04
65 Med. Frame Rev. 357 4″
66 Med Frame . 357 4″
627 Tracker Rev. 357 4″
850121 .38 spl Hammerless 4″
View Revolver TG262B08
Walther
P99 Compact .40 & 9mm 3.5″ TG260B20
P99 9mm 4″ TG260B20
P22 .22 3.4″ TG260B06
PPS 9 & 40 3″ TG260B20
PPK .32 & .380, PPK’s 3.3″ TG260B12
PPQ TG260B20
PPX  40 TG260B26
PK380